A Chinese beach in winter
   
A Chinese beach in winter
.This series has been shot in Xiamen, Fujian province.
Top